Loading...
STT Họ Tên Tiền Số lượng
1 minhq ...... gmail.com VNDT 521,146,257,506
2 duyde ...... gmail.com VNDT 163,888,264,332
3 duytm ...... gmail.com VNDT 946,463,184
4 thang ...... gmail.com VNDT 329,652,999
5 duocp ...... gmail.com VNDT 233,059,883
6 dorem ...... gmail.com VNDT 177,548,550
7 luong ...... gmail.com VNDT 123,850,110
8 nguye ...... gmail.com VNDT 37,694,290
9 ngoth ...... gmail.com VNDT 37,369,208
10 letru ...... gmail.com VNDT 18,765,018
11 Ytott ...... gmail.com VNDT 10,230,925
12 phukh ...... gmail.com VNDT 1,236,914
13 harry ...... gmail.com VNDT 979,323
14 danbb ...... gmail.com VNDT 747,377
15 anlun ...... gmail.com VNDT 699,837
16 dorem ...... gmail.com VNDT 146,900
17 khaip ...... gmail.com VNDT 6,058