Loading...

Ngày phát hành: 24 /5/ 2018

Thỏa thuận này được thực hiện giữa bạn và nhà điều hành của DOREMI và có hiệu lực pháp lý như là một hợp đồng ký kết.

Nhà điều hành của DOREMI là pháp nhân hợp pháp, được pháp luật công nhận, vận hành sàn giao dịch DOREMI. Vui lòng tham khảo thông tin về công ty và giấy phép ở dưới cùng của trang web DOREMI để biết thông tin liên quan đến nhà điều hành DOREMI. Nhà điều hành của DOREMI gọi chung là “DOREMI Limited” trong thỏa thuận này. “DOREMI” nghĩa là sàn giao dịch được DOREMI vận hành, bao gồm trang web DOREMI, với tên miền của http://doremi.io , được mã hóa.

1. Thoả thuận và thi hành

Nội dung của thỏa thuận này bao gồm nội dung chính và các quy tắc khác nhau đã được đăng hoặc có thể được đăng theo thời gian bởi DOREMI. Tất cả các quy tắc sẽ là một phần không tách rời của thỏa thuận này và sẽ có hiệu lực pháp lý giống như cơ quan chính của thỏa thuận này. Trừ khi được quy định rõ ràng, bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi DOREMI và các chi nhánh của nó (sau đây gọi là "Dịch vụ DOREMI ") sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Bạn phải đọc kỹ thông qua thỏa thuận này trước khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ DOREMI nào và chú ý đến nội dung được viết bằng phông chữ đậm. Bạn có thể tham khảo DOREMI nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thỏa thuận này. Sau khi bạn đã đọc kỹ thỏa thuận và quyết định sử dụng dịch vụ, bạn sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Bạn sẽ không thể yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận này vì bạn chưa đọc hoặc bạn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ DOREMI cho tư vấn của bạn. Do vậy bạn sẽ chấp nhận và tuân thủ thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với thỏa thuận này, bạn sẽ ngay lập tức ngừng đăng ký / kích hoạt hoặc ngừng sử dụng dịch vụ. DOREMI có thể thực hiện hoặc sửa đổi thỏa thuận này và các quy tắc khác nhau theo thời gian khi cần thiết và thông báo tương tự trên trang web, mà không có bất kỳ thông báo riêng cho bạn. Thỏa thuận và quy định sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức và tự động sau khi được công bố trên trang web. Nếu bạn không đồng ý với bản sửa đổi liên quan, bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng dịch vụ DOREMI. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ DOREMI, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận thỏa thuận và quy tắc được sửa đổi.

2. Đăng ký mở tài khoản

Điều kiện của người đăng ký

Bạn xác nhận rằng bạn là cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác có đủ năng lực về quyền công dân và các hoạt động dân sự khi bạn hoàn thành việc đăng ký hoặc thực sự sử dụng Dịch vụ DOREMI theo bất kỳ cách nào khác được DOREMI cho phép. Nếu bạn không có khả năng nói trên, bạn và người giám hộ của bạn sẽ thực hiện tất cả các hậu quả phát sinh từ đó, và DOREMI sẽ có quyền hủy bỏ hoặc đóng băng vĩnh viễn tài khoản của bạn và sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho bạn và người giám hộ của bạn.

Đăng ký mở tài khoản

Bạn sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận này khi bạn đã điền đầy đủ thông tin, đọc và đồng ý thỏa thuận này và hoàn tất quá trình đăng ký theo hướng dẫn trên trang đăng ký hoặc bạn đã điền đầy đủ thông tin, đọc và đồng ý thỏa thuận này và hoàn tất quá trình kích hoạt sau các hướng dẫn trên trang kích hoạt, hoặc khi sử dụng thực tế dịch vụ DOREMI của bạn theo cách được DOREMI cho phép. Bạn có thể đăng nhập vào DOREMI bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại di động mà bạn đã cung cấp hoặc xác nhận hoặc bất kỳ phương tiện nào khác được DOREMI cho phép. Bạn phải cung cấp tên thật, loại ID, số ID và các thông tin khác theo yêu cầu của pháp luật và các quy định. Nếu bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong quá trình đăng ký không chính xác, DOREMI sẽ không chịu trách nhiệm và bất kỳ tổn thất nào, trực tiếp hay gián tiếp, và hậu quả bất lợi do kết quả sẽ do bạn sinh ra. Tài khoản DOREMI chỉ có thể được sử dụng bởi người có tên được đăng ký theo. DOREMI có quyền đình chỉ, đóng băng hoặc hủy tài khoản được sử dụng bởi những người không phải là người có tên tài khoản được đăng ký theo. DOREMI cũng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tài khoản này.

Thông tin của người dùng

Trong quá trình đăng ký hoặc kích hoạt, bạn phải cung cấp chính xác và cập nhật kịp thời thông tin của mình bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn trên trang có liên quan theo luật và quy định để làm cho nó trung thực, kịp thời, đầy đủ và chính xác. Nếu có bất kỳ thông tin nào nghi ngờ thông tin do bạn cung cấp  là sai, không trung thực, lỗi thời hoặc không đầy đủ, DOREMI sẽ có quyền gửi cho bạn thông báo yêu cầu và sửa chữa, xóa thông tin liên quan trực tiếp. Tùy theo từng trường hợp sai phạm có thể chấm dứt tất cả hoặc một phần của Dịch vụ DOREMI cho bạn. DOREMI sẽ không chịu trách nhiệm và bất kỳ tổn thất nào trực tiếp hay gián tiếp, và hậu quả bất lợi từ kết quả sẽ do bạn gánh chịu. Bạn sẽ điền chính xác và cập nhật kịp thời địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, mã bưu chính và thông tin liên hệ khác để DOREMI hoặc bất kỳ người dùng nào khác có thể liên hệ hiệu quả với bạn. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ tổn thất hoặc chi phí phát sinh nào trong quá trình sử dụng Dịch vụ DOREMI của bạn nếu bạn không thể liên lạc được thông qua các thông tin liên lạc này. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn có nghĩa vụ giữ thông tin liên lạc của mình hiệu quả và thực hiện các hành động theo yêu cầu của DOREMI nếu có bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào.

Bảo mật tài khoản

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc bảo vệ tài khoản DOREMI và mật khẩu của mình và bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trong email đăng nhập, tài khoản và mật khẩu DOREMI của bạn (bao gồm việc tiết lộ thông tin, đăng thông tin, đồng ý hoặc gửi các quy tắc và thỏa thuận khác nhau bằng cách nhấp vào trang web, gia hạn trực tuyến thỏa thuận hoặc mua dịch vụ trực tuyến, v.v ...).

 Bạn đồng ý rằng:

  1. Bạn sẽ thông báo cho DOREMI ngay lập tức nếu bạn biết bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu DOREMI của bạn bởi bất kỳ người nào hoặc bất kỳ vi phạm nào khác đối với các quy tắc bảo mật
  2.  Bạn sẽ thực hiện nghiêm chỉnh cơ chế bảo mật, xác thực, giao dịch, tính phí, rút ​​tiền hoặc thủ tục của trang web / dịch vụ;
  3. Bạn sẽ đăng xuất trang web bằng cách thực hiện các bước thích hợp vào cuối mỗi lần truy cập. DOREMI sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do bạn không tuân thủ quy định này. Bạn hiểu rằng DOREMI cần thời gian hợp lý để thực hiện các hành động theo yêu cầu của bạn và DOREMI sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả (đối với bất kỳ tổn thất nào của bạn) đã xảy ra trước các hành động đó.

3. Dịch vụ DOREMI

Thông qua dịch vụ DOREMI và các dịch vụ khác do DOREMI và các chi nhánh cung cấp, các thành viên có thể đăng thông tin giao dịch, truy cập thông tin về giá và giao dịch thỏa thuận và thực hiện thỏa thuận, tham gia các hoạt động do DOREMI tổ chức và tận hưởng các dịch vụ thông tin và dịch vụ kỹ thuật khác. Nếu bạn có bất kỳ tranh chấp nào với các thành viên khác phát sinh từ bất kỳ giao dịch nào trên DOREMI, khi một hoặc cả hai bạn và thành viên khác gửi đến DOREMI để giải quyết tranh chấp, DOREMI sẽ có quyền ra quyết định theo quyết định riêng của mình dựa trên các thông tin và chứng cứ liên quan. Bạn cần xác nhận và chấp nhận quyết định của DOREMI. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, DOREMI có thể theo yêu cầu từ các cơ quan chính phủ (bao gồm các phòng ban hành chính và tư pháp), cung cấp thông tin người dùng do bạn cung cấp cho DOREMI, hồ sơ giao dịch và bất kỳ thông tin cần thiết nào khác. Nếu bạn bị cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp khác của bất kỳ người nào khác, DOREMI có thể cung cấp thông tin ID của bạn cho người sở hữu nếu DOREMI xác định bạn có vi phạm. Tất cả các loại thuế áp dụng và tất cả các chi phí liên quan đến phần cứng, phần mềm, dịch vụ … phát sinh trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ DOREMI sẽ do bạn chịu. 

Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn chấp nhận rằng tất cả các lệnh giao dịch là cuối cùng và không thể đảo ngược.

 Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn chấp nhận rằng DOREMI có quyền thanh lý bất kỳ giao dịch nào vào bất kỳ thời điểm nào bất kể vị trí lợi nhuận hoặc lỗ.

4. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ DOREMI

Bạn cam kết tuân thủ các giao thức sau trong quá trình sử dụng dịch vụ DOREMI

Tất cả các hoạt động mà bạn thực hiện trong quá trình sử dụng Dịch vụ DOREMI sẽ tuân thủ các yêu cầu của luật, quy định, tài liệu pháp lý và các quy tắc khác nhau của DOREMI.

 Bạn phải cam kết sẽ không vi phạm lợi ích công cộng, cộng đồng dân tộc hoặc lợi ích hợp pháp của người khác, cam kết sẽ không cấu thành tội trốn thuế hoặc phí phải nộp và sẽ không vi phạm thỏa thuận này hoặc các quy định có liên quan. Nếu bạn vi phạm những cam kết  nêu trên thì mọi hậu quả pháp lý gây ra, bạn sẽ thực hiện độc lập tất cả các trách nhiệm pháp lý của bạn DOREMI sẽ không liên quan và không có trách nhiệm gì từ vi phạm của bạn. Trong bất kỳ giao dịch nào với các thành viên khác, bạn phải có thiện chí, không thực hiện bất kỳ hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào, không can thiệp vào thứ tự giao dịch trực tuyến bình thường

Bạn không được sử dụng bất kỳ dữ liệu nào trên DOREMI cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của DOREMI. 

Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình con nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của DOREMI hoặc bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động đang diễn ra nào trên DOREMI. 

Bạn sẽ không áp dụng bất kỳ hành động nào để kích hoạt dữ liệu không hợp lý trên các thiết bị mạng của DOREMI. 

Bạn xác nhận và đồng ý rằng DOREMI sẽ có quyền đơn phương xác định xem bạn có vi phạm bất kỳ giao ước nào ở trên và theo quyết định đơn phương đó, áp dụng các quy tắc có liên quan và thực hiện các hành động dưới đây hoặc chấm dứt dịch vụ cho bạn mà không cần có sự đồng ý của bạn hay thông báo trước cho bạn. 

Theo yêu cầu để duy trì trật tự và bảo mật giao dịch trên sàn, DOREMI có quyền đóng các lệnh có liên quan và thực hiện các hành động khác trong trường hợp bán hoặc mua hoặc bất kỳ sự kiện hoặc hình thức nào khác gây rối trật tự giao dịch bình thường của thị trường. Nếu vi phạm có văn bản pháp lý có hiệu lực nào do cơ quan tư pháp hoặc hành chính cấp, hoặc DOREMI xác định theo quyết định riêng của mình là bạn đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận này hoặc các quy tắc, luật hay quy định, DOREMI sẽ có quyền xuất bản trên DOREMI những vi phạm bị cáo buộc như vậy và những hành động mà bạn đã thực hiện với DOREMI. Đối với bất kỳ thông tin nào xuất bản trên DOREMI bị cáo buộc vi phạm hoặc vi phạm pháp luật, lợi ích hợp pháp khác, DOREMI sẽ có quyền xóa thông tin đó mà không cần thông báo cho bạn và áp đặt hình phạt theo quy tắc.

 Đối với bất kỳ hành động nào bạn thực hiện trên DOREMI, bao gồm cả những gì bạn chưa thực hiện trên DOREMI nhưng có tác động đến DOREMI và người dùng, DOREMI sẽ có quyền đơn phương xác định tính chất của nó và liệu nó có vi phạm thỏa thuận này hay không và áp đặt hình phạt cho phù hợp. Bạn phải giữ tất cả các bằng chứng liên quan đến hành vi của bạn một mình và sẽ chịu trách nhiệm tất cả các hậu quả bất lợi. 

Nếu bạn bị cáo buộc vi phạm cam kết của bạn và gây ra bất kỳ tổn thất cho bên thứ ba, bạn phải thực hiện tất cả các trách nhiệm pháp lý liên quan và có trách nhiệm giữ cho DOREMI vô hại từ việc bạn gây ra. Nếu trong bất kỳ trường hợp nào có liên quan đến tranh chấp pháp lý do bạn vi phạm cam kết gây ra, bạn phải chịu toàn bộ phí tổn bao gồm cả phí luật sư.

5. Phạm vi và giới hạn trách nhiệm pháp lý

DOREMI sẽ cung cấp dịch vụ DOREMI ở trạng thái “nguyên trạng” và “thương mại”. Tuy nhiên, DOREMI có quyền từ chối bất kỳ trường hợp bảo hành nào liên quan đến dịch vụ DOREMI, bao gồm đối với khả năng ứng dụng bị lỗi hoặc thiếu sót, tính liên tục, chính xác, độ tin cậy cho một mục đích cụ thể. 

Bạn hoàn toàn nhận thức được rằng thông tin về DOREMI có thể được xuất bản bởi chính người dùng và có thể chứa đựng các rủi ro. DOREMI chỉ phục vụ như là một địa điểm giao dịch mua bán, nơi bạn có được thông tin liên quan đến coin, tìm kiếm đối tác giao dịch, thương lượng và thực hiện giao dịch, nhưng DOREMI không thể kiểm soát chất lượng, bảo mật hoặc tính hợp pháp của đồng tiền có liên quan đến bất kỳ giao dịch, tính trung thực hoặc chính xác nào của thông tin giao dịch hoặc năng lực của các bên tham gia giao dịch, các tài liệu giao dịch. 

Bạn phải thận trọng tự mình phán xét về tính trung thực, hợp pháp và hiệu quả của đồng coin và thông tin liên quan, và thực hiện bất kỳ trách nhiệm pháp lý và tổn thất nào có thể gây ra theo luật pháp quy định

 DOREMI sẽ không có trách nhiệm thực hiện đánh giá sơ bộ về dữ liệu thông tin, hoạt động giao dịch và mọi vấn đề liên quan đến giao dịch khác của tất cả người dùng:

 DOREMI có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng một thành viên cụ thể và một giao dịch cụ thể có thể vi phạm nghiêm trọng pháp luật hoặc thỏa thuận. 

DOREMI có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng các hoạt động được thực hiện trên sàn DOREMI của một thành viên bất kỳ có thể là bất hợp pháp. Bạn xác nhận và đồng ý rằng DOREMI sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào của bạn do bất kỳ các khoản lỗ, lãi, sử dụng dữ liệu hoặc bất kỳ tổn thất vô hình nào khác (bất kể DOREMI đã được thông báo về tổn thất hay chưa)

DOREMI sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc việc thay thế trái phép dữ liệu của bạn bởi bất kỳ bên thứ ba nào, chi phí và tổn thất phát sinh từ việc mua bán hoặc thu thập bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc cam kết giao dịch nào thông qua Dịch vụ DOREM

 DOREMI sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố bất khả kháng hoặc chậm trễ nào do bảo trì thiết bị thường xuyên của mạng thông tin, lỗi kết nối mạng thông tin, lỗi máy tính, thông tin liên lạc hoặc các hệ thống khác, mất điện, đình công, tranh chấp lao động, bạo loạn, cuộc cách mạng , hỗn loạn, thiếu sản xuất hoặc vật liệu, cháy, lũ lụt, lốc xoáy, vụ nổ, chiến tranh, hành vi của chính phủ hoặc lệnh tòa án. 

 6. Chấm dứt thỏa thuận

Bạn đồng ý rằng, DOREMI sẽ có quyền chấm dứt toàn bộ hoặc một phần của dịch vụ cho bạn, tạm thời đóng băng hoặc đóng băng vĩnh viễn (hủy) tài khoản của bạn trên DOREMI theo quyết định của DOREMI, mà không cần thông báo trước, vì bất kỳ lý do gì, và DOREMI sẽ không chịu trách nhiệm với bạn; tuy nhiên, DOREMI sẽ có quyền giữ và sử dụng dữ liệu giao dịch, hồ sơ và các thông tin khác có liên quan đến tài khoản đó. Trong trường hợp sau đây:

DOREMI có quyền chấm dứt trực tiếp thỏa thuận này bằng cách hủy tài khoản của bạn và có quyền đóng băng vĩnh viễn (hủy) ủy quyền tài khoản của bạn trên DOREMI và rút tài khoản DOREMI tương ứng của tài khoản đó nếu 

Bạn bị cáo buộc đăng ký tên người khác là người dùng DOREMI một lần nữa, thông qua trực tiếp hoặc gián tiếp; nội dung chính của thông tin của người dùng mà bạn cung cấp là không trung thực, không chính xác, lỗi thời hoặc không đầy đủ; khi thỏa thuận này (bao gồm các quy tắc) được sửa đổi, bạn tuyên bố rõ ràng và thông báo cho DOREMI về sự không sẵn lòng của bạn để chấp nhận thỏa thuận dịch vụ được sửa đổi; bất kỳ trường hợp nào khác mà DOREMI cho là cần chấm dứt các dịch vụ.

 Sau khi dịch vụ tài khoản bị chấm dứt hoặc ủy quyền tài khoản của bạn trên DOREMI bị đóng băng vĩnh viễn (bị hủy), DOREMI sẽ không có nghĩa vụ lưu giữ hoặc tiết lộ cho bạn bất kỳ thông tin nào trong tài khoản của bạn hoặc chuyển tiếp bất kỳ thông tin nào bạn chưa đọc hoặc gửi cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

 Bạn đồng ý rằng, sau khi chấm dứt thỏa thuận giữa bạn và DOREMI, DOREMI vẫn có quyền: giữ thông tin của người dùng và tất cả thông tin giao dịch trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ DOREMI. Sau khi DOREMI đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ DOREMI cho bạn, hoạt động giao dịch của bạn trước khi tạm ngưng hoặc chấm dứt sẽ được xử lý theo các nguyên tắc sau và bạn sẽ tự lo cho mình và thực hiện mọi tranh chấp, tổn thất hoặc chi phí bổ sung và giữ DOREMI vô hại từ bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào:

 DOREMI có quyền xóa, đồng thời tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ, thông tin liên quan đến bất kỳ mã thông báo xu nào chưa được giao dịch mà bạn đã tải lên DOREMI trước khi tạm ngừng hoặc chấm dứt. Nếu bạn đã đạt được bất kỳ thỏa thuận mua hàng nào với bất kỳ thành viên nào khác trước khi tạm ngừng hoặc chấm dứt nhưng thỏa thuận đó chưa thực sự được thực hiện

DOREMI sẽ có quyền xóa thông tin liên quan đến thỏa thuận mua hàng đó và các coin được đề cập. Nếu bạn đã đạt được bất kỳ thỏa thuận mua hàng nào với bất kỳ thành viên nào khác trước khi tạm ngừng hoặc chấm dứt và thỏa thuận đó đã được thực hiện một phần, DOREMI có thể chọn không xóa giao dịch, tuy nhiên DOREMI sẽ có quyền thông báo cho đối tác của bạn về tình huống tại cùng thời điểm đình chỉ hoặc chấm dứt. Nếu bạn đã đạt được bất kỳ thỏa thuận mua hàng nào với bất kỳ thành viên nào khác trước khi tạm ngừng hoặc chấm dứt nhưng thỏa thuận đó chưa thực sự được thực hiện

7. Chính sách bảo mật và những quy định khác

DOREMI có thể thông báo và sửa đổi chính sách bảo mật và những quy định của mình trên nền tảng của DOREMI theo thời gian, chính sách bảo mật mật và những quy định sẽ là một phần không thể tách rời của thỏa thuận này.